Hoofdstuk 1 Algemeen
Algemene voorwaarden Events at the Lake B.V.

Artikel 1. Definities

Deze algemene voorwaarden zijn van de besloten vennootschap met beperkte  aansprakelijkheid Events at the Lake B.V., hierna te noemen “De Organisatie”,  (statutair) gevestigd en kantoorhoudende te (2712 LA) Zoetermeer, aan de  Industrieweg 3-z aldaar, KvK 77627156 en een of meer van haar dochter en/of  zustervennootschappen, aan te merken als ‘gebruiker’ van deze algemene  voorwaarden ex. artikel 6:231 sub b Burgerlijk Wetboek. E-mail:  

info@live@thelakefestival.nl. 

In deze algemene voorwaarden wordt, mits geschreven met een hoofdletter,  verstaan onder: 

“Algemene voorwaarden” , deze Algemene voorwaarden; 

“Artiest” , de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunst, amusement, sport en/of  media (zoals maar niet uitsluitend, een Artiest, musicus, (olympisch) sporter,  presentator, (tv-) personality en/of de persoon en organisatie die technische,  productionele, administratieve of artistieke bijstand of managementdiensten aan  deze (beroeps)beoefenaar verleent; 

“AVG” , de Algemene Verordening Gegevensbescherming; 

“Bezoeker” , de consument of andere partij die een evenement van De Organisatie  bezoekt; 

“Boeking” , het contracteren van één of meerdere Artiesten in het kader van een  opdracht en/of voor een optreden; 

“Consument” , de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn  beroep en/of bedrijf; 

“Evenement” , (muziek)-uitvoeringen en/of andere festivals en manifestaties in de  ruimste zin des woords; 

“Leverancier” , diegenen die zich direct of indirect, in verband met het Evenement, ten opzichte van De Organisatie heeft verbonden of zal verbinden, diensten te  leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, in de ruimste zin des woords, zoals  daar niet uitsluitend zijn: zaal(ver)huur, tentenbouw, podiumbouw, vervoer, decoratie,  licht, geluid, catering en beveiliging; 

“Overeenkomst” , elke tussen De Organisatie en de wederpartij tot stand gekomen  overeenkomst; 

“Partij” , De Organisatie of wederpartij afzonderlijk;

“Partijen” , De Organisatie en de wederpartij gezamenlijk; 

“Productie” , elke door De Organisatie vervaardigde vastlegging van (al dan niet  bewegend) beeld en/of geluid en/of iedere andere vorm van informatie ten behoeve  van het Evenement; 

“Rider” , speciale door de Artiest aangeleverde aanvullende bepalingen op een  gesloten Overeenkomst, met betrekking tot De Organisatie aan de Artiest ter  beschikking te stellen faciliteiten zoals, maar niet uitsluitend, op het gebied van  beveiliging, kleedkamer, catering en/of licht en geluid; 

“Wederpartij” , de Artiest, Consument, Leverancier en/of een partij waarmee De  Organisatie een Overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,  boekingsbevestigingen en Overeenkomsten gedaan en/of gesloten door De  Organisatie. Het door de Wederpartij zonder commentaar aanvaarden en behouden  van een offerte, opdrachtbevestiging of andere correspondentie waarin naar deze  Algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van de  Algemene voorwaarden van De Organisatie. 

2.2. Als de Overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze Algemene  voorwaarden, dan prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst, met uitzondering  van het in Hoofdstuk 1 artikel 6,7,9, Hoofdstuk 2 artikel 5 en Hoofdstuk 3 artikel 7 van  deze Algemene voorwaarden bepaalde, die artikelen prevaleren altijd boven het in  de Overeenkomst bepaalde. 

2.3. Toepasselijkheid van enige door de Wederpartij gehanteerde algemene- , dan  wel inkoop-, verkoop- en/of leveringsvoorwaarden wordt uitdrukkelijk door De  Organisatie van de hand gewezen. 

2.3. Afwijking van de Algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien Partijen dit  uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. 

2.4. Indien De Organisatie stilzwijgend afwijking van deze Algemene voorwaarden  toe staat, doet dit niets af aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van de  voorwaarden te eisen. De Wederpartij kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op  grond van het feit dat De Organisatie de Algemene voorwaarden soepel toepast. 

2.5. In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden tekortdoen beslist De  Organisatie. Deze beslissing zal worden genomen naar de geest van deze Algemene  voorwaarden. 

2.6. Mocht enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd  worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de  nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene voorwaarden worden  vervangen door (een) nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht  wordt genomen. 

2.7. Onduidelijkheden over de inhoud van de Algemene voorwaarden dienen te  worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene voorwaarden. 

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

3.1. Aanbiedingen en offertes van De Organisatie zijn vrijblijvend. Een door De  Organisatie verzonden offerte is tot veertien dagen na verzending geldig, tenzij  anders schriftelijk overeengekomen. Indien de Wederpartij een aanbieding of offerte  aanvaardt, behoudt De Organisatie het recht om het aanbod binnen vijf werkdagen  na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

3.2. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het in de aanbieding en/of  offerte opgenomen aanbod dan is De Organisatie daaraan niet gebonden. 

3.3. Aanbiedingen, offertes, prijzen, honoraria, en/of tarieven gelden niet automatisch  voor nieuwe opdrachten en/of Overeenkomsten. 

3.4. De Organisatie kan niet aan aanbiedingen en/of offertes worden gehouden  indien de Wederpartij , naar de gangbare maatstaven van redelijkheid en billijkheid  en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, had kunnen begrijpen  en/of behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of de offerte, dan wel een onderdeel  daarvan een kennelijke vergissing en/of verschrijving omvat. 

3.5. Een Overeenkomst tussen De Organisatie en de Wederpartij komt tot stand: 

a) op het moment dat de door De Organisatie aan de Wederpartij verzonden  offerte schriftelijk of door scanning wordt geaccepteerd; 

b) de door De Organisatie aan de Wederpartij verzonden opdrachtbevestiging  door de Wederpartij wordt bevestigd;  

c) op het moment dat De Organisatie met instemming van de Wederpartij  aanvang maakt met enige uitvoeringshandelingen; 

d) nadat De Organisatie een getekende Overeenkomst retour heeft gezonden  aan de Wederpartij; 

Een opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst volledig weer te geven. 

3.6. Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud,  aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is  aangegaan. 

Artikel 4. Vergoedingen betalingen

4.1. Betaling van facturen dient vooraf of binnen veertien dagen na factuurdatum te  geschieden in euro’s doormiddel van een storting of overboeking op de door De Organisatie aangewezen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de  verzonden factuur/facturen schorten de betalingsverplichtingen voor de Wederpartij  niet op. 

4.2. Indien de Wederpartij niet heeft betaald is De Organisatie gerechtigd, nadat zij  de Wederpartij minstens eenmaal heeft aangemaand tot betaling over te gaan,  zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur aan De  Wederpartij de wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de dag van algehele  voldoening. 

4.3. Indien de Wederpartij geen Consument is dan wordt de wettelijke rente uit art.  4.2 vervangen door de contractuele rente uit dit artikel, deze bedraagt 15% op  jaarbasis.  

4.4. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de nakoming van haar  betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening (in  en buiten rechte) voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij  incassokosten verschuldigd. 

4.5. De Organisatie heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende  gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop de Wederpartij  al hetgeen zij aan De Organisatie verschuldigd is heeft voldaan. 

4.6. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de  eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare  facturen die het langst open staan.  

4.7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de  Wederpartij zijn alle vorderingen van De Organisatie op de Wederpartij en de  verplichtingen van de Wederpartij jegens De Organisatie direct opeisbaar. 

4.8. De Organisatie kan een betaling weigeren, zonder daardoor in verzuim te  komen, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. De  Organisatie kan tevens de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien  daarbij niet tevens de opengevallen, lopende rente en incassokosten worden  voldaan. 

4.9. Indien een Overeenkomst met meerdere (Weder)partijen is gesloten, dan is  iedere (Weder)partij hoofdelijk verbonden tot betaling van al hetgeen op grond van  de Overeenkomst verschuldigd is en daaruit voortvloeit. 

4.10 Het is de Wederpartij, niet zijnde een Consument, niet toegestaan haar  betalingsverplichtingen op te schorten of haar vorderingen op De Organisatie te  verrekenen. 

4.11 De Organisatie hanteert zelf een betalingstermijn van 60 dagen met betrekking  tot facturen van haar crediteuren. 

Artikel 5. Gewijzigde omstandigheden

5.1. Mochten de omstandigheden waarvan de Wederpartij en De Organisatie op het  moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo  aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van de Overeenkomst of een deel  daarvan in redelijkheid niet van (een der) Partijen kan worden verlangd, dan zal  overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de Overeenkomst. Indien de  gewijzigde omstandigheden zijn ontstaan door toedoen van De Wederpartij, zal eventueel daaruit voortvloeiend  meerwerk aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.  

5.2. Indien Partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de  Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, aanvaardt de  Wederpartij dat de tijdsplanning van de Overeenkomst zal worden aangepast. 

Artikel 6. Intellectuele eigendom

6.1 De Organisatie behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met  betrekking tot producten voortkomend uit de geest, welke zij gebruikt of gebruikt  heeft en /of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 

6.2 Het is de Wederpartij uitdrukkelijk verboden producten, waaronder mede  begrepen werkwijzen, adviezen, modellen, Productie(s) en andere geestesproducten  van De Organisatie, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel  indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Openbaarmaking, op  welke wijze dan ook, kan uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke  toestemming van De Organisatie. De Wederpartij heeft uiteraard het recht om de  stukken te vermenigvuldigen en informatie te delen voor gebruik in de eigen  organisatie, voor zover dit passend is binnen het doel van de Overeenkomst. In geval  van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is het voorgaande  overeenkomstig van toepassing. 

6.3 De Wederpartij zal niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke  toestemming van De Organisatie enig merk en/of enige handelsnaam van De  Organisatie, gebruiken dan wel voeren en/of (laten) registreren. 

6.4 Op deze Algemene voorwaarden rust auteursrecht van Krieger Legal. De  Organisatie heeft een gebruiksrecht met betrekking tot deze Algemene voorwaarden.  Dit gebruiksrecht houdt in dat het De Organisatie vrij staat de Algemene  voorwaarden in het kader van normaal, eigen gebruik voor haar onderneming(en) te  tonen op de website van de onderneming(en), ter deponering aan de Kamer van  Koophandel aan te bieden, te vermenigvuldigen, te verspreiden en op andere wijzen  ter inzage aan derden aan te bieden. Het staat derden echter niet vrij om de  Algemene voorwaarden te kopiëren, zelf te gebruiken, aan derden door te verkopen  en/of voor enig ander commercieel doel uit te buiten. Hiermee maakt deze derde  inbreuk op het auteursrecht van Krieger Legal. 

6.5 Bij overtreding van enige verplichting van de Wederpartij ingevolge het bepaalde  in dit artikel verbeurt de Wederpartij, niet zijnde een Consument, aan De Organisatie  zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete van € 15.000,00 voor iedere overtreding en een boete van € 1500,00 voor iedere dag of  een gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt.

Artikel 7. Overmacht

7.1 De Organisatie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij  daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan  haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

7.2 De Organisatie kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de  verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt  dan twee maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd om de Overeenkomst te  ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de Wederpartij. Indien  bovenbedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is De  Wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens De Organisatie tot aan dat  moment te voldoen. De Organisatie is dan gerechtigd om het reeds nagekomen deel, respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren, dan wel te verrekenen.  De Wederpartij is dan gehouden om deze factuur te voldoen of de verrekening te  accepteren als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst. 

7.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen  daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, overmacht in de ruimste zin  des woords, daaronder begrepen alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet  voorzien, waarop De Organisatie geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor De Organisatie niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder begrepen,  niet limitatief, ziekte en/of afzegging van Artiest(en), brand, pandemieën, (extreme)  weersomstandigheden, stroomstoringen, terreurdreiging, afgelasting door de  bevoegde autoriteiten en werkstakingen in de onderneming van De Organisatie en/of  derden. De Organisatie is ook gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de  omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt  nadat De Organisatie haar verbintenis had moeten nakomen. 

Artikel 8. Klachten

8.1 Alle klachten ter zake de totstandkoming en het voldoen aan verplichtingen ten  behoeve van de Overeenkomst en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen  veertien dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waar de klacht  betrekking op heeft, dan wel binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek,  indien de Wederpartij aantoont dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon  ontdekken, aan De Organisatie kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van  voornoemde termijnen wordt de Wederpartij geacht de facturen te hebben  geaccepteerd en te onderschrijven dat De Organisatie haar verplichtingen uit de  Overeenkomst is nagekomen. 

8.2 De Organisatie handelt de klacht binnen vier weken na ontvangst af of doet met  opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met  vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt  gegeven.

8.3 Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op. 

8.4 De Organisatie stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de  gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. 

8.5 Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en De  Organisatie het oordeel over de gegrondheid van de klacht. 

8.6 De Organisatie neemt bij behandeling van de klacht geheimhouding in acht. 

8.7 De Klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling  van de klacht door De Organisatie. 

8.8 Klachten kunnen per post aan De Organisatie verzonden worden of per e-mail  naar info@live@thelake.nl. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

9.1 De Organisatie is slechts aansprakelijk voor zover dit uit dit artikel voortvloeit.  Hetzelfde geldt voor door De Organisatie ingeschakelde derden ten behoeve van de  uitvoering van de Overeenkomst. 

9.2 De aansprakelijkheid van De Organisatie is te allen tijde beperkt tot het bedrag  dat uit hoofde van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering/evenementenverzekering van De Organisatie in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien om welke  reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt is iedere  aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 10.000,00 zegge: tienduizend euro. 

9.3 Indien een fout wordt gemaakt doordat De Wederpartij aan De Organisatie onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is De Organisatie voor de ontstane  schade niet aansprakelijk. 

9.4 De Organisatie is niet aansprakelijk in geval van overmacht. 

9.5 Aansprakelijkheid van De Organisatie voor indirecte schade, gevolgschade,  gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde  uitgesloten. 

9.6 De Wederpartij vrijwaart De Organisatie voor alle vorderingen van derden die  verband houden met of voortvloeien uit de tussen De Organisatie en de Wederpartij  bestaande rechtsbetrekking. De Wederpartij zal iedere schade, hierin mede  begrepen alle door De Organisatie gemaakte juridische kosten, die het gevolg  mochten zijn van enige aanspraak van derden aan De Organisatie vergoeden. 

9.7. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door de  Wederpartij aan zaken, waaronder niet exclusief licht en geluidsapparatuur. Ook is  De Organisatie niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door de Wederpartij  aan personen.

9.8 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens De Organisatie vervalt na één jaar te  rekenen vanaf de dag waarop De Wederpartij op de hoogte was van het schade  toebrengende feit of de schade toebrengende omissie en het ontstaan van de  schade, of de dag waarop De Wederpartij daarvan redelijkerwijs op de hoogte had  kunnen zijn. 

Artikel 10. Verplichtingen Wederpartij

10.1 De Wederpartij is jegens De Organisatie verplicht om alle verplichtingen en  aanwijzingen met betrekking tot overheidsmaatregelen, wettelijke verplichtingen en  alle andere aanwijzingen van overheidswege en van De Organisatie, die betrekking  hebben op welke activiteit dan ook van De Wederpartij, in het kader van de  Overeenkomst, onverkort na te komen. 

10.2 De Wederpartij garandeert aan De Organisatie over alle benodigde  vergunningen te beschikken, welke nodig zijn om welke activiteit dan ook uit te  voeren, welke verband houdt met de Overeenkomst. 

10.3 De Wederpartij is niet gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of  gedeeltelijk aan één of meerdere derden uit te besteden. 

Artikel 11. Opschorting en opzegging

11.1 De Organisatie is gerechtigd (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te  schorten, indien de Wederpartij de betalingscondities niet in acht neemt of  anderszins haar verplichtingen niet nakomt, een en ander onverminderd het recht  van De Organisatie om schadevergoeding te vorderen. 

11.2 Overeenkomsten kunnen tussentijds worden opgezegd met instemming van De  Organisatie en in overeenstemming met hetgeen in dit artikel is bepaald. 

11.3 De Wederpartij is niet gerechtigd de Overeenkomst enkelzijdig op te zeggen.  Indien de Wederpartij de Overeenkomst toch tussentijds opzegt, is de Wederpartij  schadeplichtig jegens De Organisatie. In ieder geval valt onder geleden schade, niet  limitatief, verlies en gederfde winst. Deze schade is direct opeisbaar. 

11.4 De Organisatie is gerechtigd de Overeenkomst, zonder dat een nadere  ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk te  ontbinden, indien de Wederpartij in verzuim is met betrekking tot de nakoming van de  Overeenkomst en indien er na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis  van De Organisatie komt, die een goede grond geeft te vrezen dat de Wederpartij  niet aan haar verplichtingen kan voldoen. 

11.5 In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of  faillissement, van beslaglegging (indien en voor zover het beslag niet binnen drie  maanden is opgeheven) ten laste van de Wederpartij, staat het De Organisatie vrij  om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige  verplichtingen harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of  schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst dan wel een ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van De Organisatie op de Wederpartij zijn in dat  geval onmiddellijk opeisbaar.  

Artikel 12. Privacy

12.1. De Organisatie verwerkt persoonsgegevens van De Wederpartij voor optimale  dienstverlening en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Verwerking vindt plaats in overeenstemming met haar privacy beleid. Dit beleid is in overeenstemming  met de AVG. Voor meer informatie kunt u kijken naar de privacyverklaring van De  Organisatie.  

Artikel 13. Website

13.1 Informatie die De Organisatie op haar website publiceert is met grote  zorgvuldigheid samengesteld. De Organisatie kan echter niet garanderen dat deze  informatie te allen tijde volledig en juist is. 

13.2 Informatie op de website kan worden aangepast, dit naar eigen goeddunken en  inzicht van De Organisatie. 

13.3 De website van De Organisatie bevat mogelijk links naar websites van derden.  De Organisatie kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze  websites. Kijk voor meer informatie in de websitedisclaimer van De Organisatie.

Artikel 14. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en geschillen

14.1 Op alle Overeenkomsten tussen De Organisatie en de Wederpartij is  Nederlands recht van toepassing. 

14.2 Alle geschillen tussen De Organisatie en de Wederpartij die mochten ontstaan  zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Den Haag sector kanton,  tenzij het geschil de competentie van de kantonrechter te boven gaat. 

Artikel 15. Wijzigingen

15.1 De Organisatie is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.  De nieuwste versie van deze algemene voorwaarden is geldig, zelfs bij reeds  gesloten overeenkomsten.

Hoofdstuk 2 Toegangsbewijzen
Artikel 1. Totstandkoming van de Overeenkomst/toegangsbewijzen

1.1 De Overeenkomst met betrekking tot het bezoeken van een door De Organisatie  georganiseerd Evenement tussen De Organisatie en de Consument, komt tot stand  op het moment dat de Consument een toegangsbewijs voor het Evenement bij De  Organisatie dan wel een door De Organisatie ingeschakeld (voor)verkoopadres, dan  wel via een ticket exchange platform bestelt/koopt. 

1.2 Als toegangsbewijs kan worden aangemerkt een door of uit naam van De  Organisatie verstrekt document of een unieke barcode en/of QR-code. Een barcode  en/of QR-code is een unieke code. 

1.3 Een toegangsbewijs wordt slechts éénmalig verstrekt en geeft toegang aan één  persoon. 

1.4 Toegangsbewijzen blijven te allen tijde eigendom van De Organisatie.  

1.5 Een toegangsbewijs geeft aan de houder daarvan het recht op het bijwonen van  een door De Organisatie georganiseerd Evenement. Uitsluitend de houder van een  toegangsbewijs, die het toegangsbewijs als eerste toont bij de kaartcontrole van het  Evenement, heeft recht op toegang.  

1.6. De Organisatie mag ervan uitgaan dat de houder van het toegangsbewijs ook de  bezitter is van dit toegangsbewijs is. De Organisatie heeft geen verplichting ten  aanzien van (getoonde) geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De  Consument dient er zelf zorg voor te dragen dat hij houder van het toegangsbewijs  wordt en blijft van het verstrekte toegangsbewijs, dat middels een van de in lid 1 van  dit artikel genoemde verkoopkanalen aan de Consument is verstrekt. Vanaf het  moment dat het toegangsbewijs aan de Consument is verstrekt rust op de  Consument het risico van verlies, diefstal, beschadiging en/of misbruik van het  toegangsbewijs. 

1.7 Een toegangsbewijs in de vorm van een barcode of QR-code wordt uitsluitend via elektronische communicatie, waaronder e-mail, aan de Consument verstrekt. De  Consument dient er voor zorg te dragen dat het toegangsbewijs op deze wijze veilig  aan hem kan worden verstrekt. De Organisatie kan ontvangst en/of vertrouwelijkheid  van het toegangsbewijs niet garanderen. 

1.8 Een toegangsbewijs is alleen geldig wanneer dit aangeschaft is bij: 

De Organisatie; 

Een erkend (voor)verkoopadres; 

Een ticket exchange platform. 

Mocht er discussie ontstaan over waar de Consument het toegangsbewijs heeft  aangeschaft, dan rust de bewijslast dienaangaande op de Consument.

1.9 De Consument verplicht zich om na een bestelling of aankoop van een  toegangsbewijs dit toegangsbewijs op naam te zetten. In het geval van een bestelling  van meerdere toegangsbewijzen dient de Consument alle toegangsbewijzen op  naam te zetten van de personen aan wie hij de toegangsbewijzen ter beschikking zal  stellen. Eerst na het op naam zetten van een toegangsbewijs/de toegangsbewijzen  heeft de Consument recht op ontvangst hiervan. Toegangsbewijzen die niet op naam  zijn gezet zijn ongeldig en geven geen recht op toegang tot het Evenement. 

Artikel 2. Verplichtingen van bezoekers

2.1 Bezoekers zijn verplicht, wanneer hier om wordt verzocht, mee te werken aan  fouillering door het (beveiligings)personeel tijdens een bezoek aan het Evenement of  bij de entree. 

2.2 Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs. 

2.3 Indien hier door De Organisatie of op het Evenement werkzame medewerkers  om wordt verzocht dient de Bezoeker zich te legitimeren. Dit stelt De Organisatie in  staat om te voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld het niet  vertrekken van alcohol en/of rookwaren aan minderjarige personen. 

2.4 De Bezoeker dient tijdens een bezoek aan het Evenement in het bezit te zijn van  een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs. Indien hier om wordt verzocht dient de  Bezoeker dit toegangsbewijs te tonen. 

2.5 Het is niet toegestaan om professionele foto-, film- en/of andere  opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het Evenement plaatsvindt.  Dit op straffe van inbeslagname voor de duur van het evenement. 

2.6 Het is verboden glaswerk, (plastic)flessen, blik, vuurwerk, (vuur)wapens,  gevaarlijke voorwerpen, alcoholhoudende dranken en drugs mee te brengen naar de  plaats waar het Evenement plaatsvindt. Dit op straffe van inbeslagname, verwijdering  van het evenemententerrein en/of ontzegging van de toegang tot het Evenement.  Ook zal De Organisatie de politie inschakelen wanneer deze zaken bij een bezoeker  worden aangetroffen. 

2.7 Wanneer de Bezoeker de plaats waar het Evenement plaatsvindt verlaat, verliest  het toegangsbewijs van de bezoeker zijn geldigheid. 

2.8 De Bezoeker is verplicht om zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen  van De Organisatie, exploitanten die werkzaam zijn op het Evenement, beveiligers,  de brandweer en andere bevoegde instanties. 

2.9 Eenmaal aangeschafte toegangsbewijzen worden niet door De Organisatie  teruggenomen en kunnen niet worden geruild. Ook vindt er geen restitutie van het  aankoopbedrag en/of de reserveringskosten plaats, tenzij in deze Algemene  voorwaarden anders wordt bepaald. Zie artikel 5.

Artikel 3. Verbod op doorverkoop

3.1 Het is de Consument niet toegestaan om het toegangsbewijs voor een  Evenement aan derden door te verkopen, ten verkoop aan te bieden of in het kader  van commerciële doeleinden te verstrekken, hiervan uitgezonderd is de verkoop van  toegangsbewijzen via een door De Organisatie aangewezen ticket exchange  platform. 

Artikel 4 Overige rechten van De Organisatie

4.1 Indien de Bezoeker één of meer bepalingen uit deze Algemene voorwaarden  schendt dan wel overtreedt is De Organisatie gerechtigd om de (koop)Overeenkomst  te ontbinden en de houder van het toegangsbewijs (verdere) toegang tot het  evenement te ontzeggen. De Bezoeker heeft dan geen enkel recht op restitutie van  het bedrag wat betaald is (inclusief servicekosten) voor het toegangsbewijs. 

4.2 Als er sprake is van een vervalsing van een toegangsbewijs dan is De  Organisatie gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de toegang of verdere  toegang tot het Evenement te weigeren en/of ontzeggen, zonder dat de Bezoeker of  houder aanspraak kan maken op wat voor soort schadevergoeding dan ook. 

4.3 De Organisatie behoudt zich het recht voor om de Bezoeker (verdere) toegang  tot het Evenement te ontzeggen of van het Evenemententerrein te (laten)  verwijderen, indien dit redelijkerwijs nodig is voor het handhaven van de rust en orde  tijdens het Evenement. 

4.4 De Organisatie is gerechtigd om beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken.  Personen die in de opnamen voorkomen kunnen hier geen rechten aan ontlenen en  hebben ook geen recht op een vergoeding hiervoor. 

4.5 Per Consument mogen er maximaal 4 toegangsbewijzen worden  aangeschaft/besteld worden. De Organisatie is gerechtigd om bestellingen die dit  aantal te boven gaan te annuleren. 

4.6 De Organisatie is gerechtigd om te besluiten dat wanneer een naam op een  toegangsbewijs niet overeenkomt met de naam op het legitimatiebewijs van de  houder, deze houder de toegang tot het Evenement te weigeren, zonder enig recht  op restitutie of compensatie en/of schadevergoeding. 

Artikel 5. Overmacht en aansprakelijkheid

5.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen  daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, overmacht in de ruimste zin  des woords, daaronder begrepen alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet  voorzien, waarop De Organisatie geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor De Organisatie niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder begrepen,  niet limitatief, ziekte en/of afzegging van de Artiest(en), brand, pandemieën,  (extreme) weersomstandigheden, stroomstoringen, terreurdreiging, afgelasting door  de bevoegde autoriteiten, gestelde limieten aan het aantal bezoekers door de  bevoegde autoriteiten en werkstakingen in de onderneming van De Organisatie en/of derden. De Organisatie is ook gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de  omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt  nadat De Organisatie haar verbintenis had moeten nakomen. 

5.2 De Organisatie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij  daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan  haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer  geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

5.3 In geval van overmacht heeft De Organisatie het recht om het Evenement te  verschuiven naar een andere datum en/of een andere locatie of het Evenement te  annuleren. 

5.4 De Organisatie is in geen geval aansprakelijk voor wat voor soort schade dan  ook, die is ontstaan als gevolg van verschuiving of annulering van het Evenement,  zoals in lid 3 van dit artikel vermeld. Ook is De Organisatie in geen geval  aansprakelijk voor wat voor soort schade dan ook, die is ontstaan als gevolg van  wijzigingen in het programma, tijdschema’s, de inhoud van het programma en de  uitvoering van het programma daaronder begrepen. 

5.5 In geval van verschuiving of annulering van het Evenement, zoals vermeld in lid 3  van dit artikel, zal de Organisatie hieraan op een door haar juist geachte wijze,  zoveel mogelijk, bekendheid geven.  

5.6 In geval van verschuiving, zoals omschreven in lid 3 van dit artikel, blijft een, bij  een officieel (voor)verkoopadres, ticket exchange platform of de Organisatie  aangeschaft, entreebewijs geldig voor de nieuwe datum of locatie. Mocht de  Bezoeker het Evenement niet op de nieuwe datum kunnen bezoeken, dan heeft deze  indien de Bezoeker dit binnen 3 maanden na de aankondiging van de verschuiving  per e-mail aan de Organisatie kenbaar maakt, recht op restitutie van het entreegeld  exclusief service fee. 

De Bezoeker dient dan aan De Organisatie of een door De Organisatie aangewezen  derde partij te overleggen: 

Een aankoopbewijs waaruit blijkt dat het toegangsbewijs is aangeschaft bij  een officieel (voor)verkoopadres, een ticket exchange platform of De Organisatie; 

Een geldig toegangsbewijs. 

5.7 Het recht op restitutie van het entreegeld vervalt 3 maanden na bekendmaking  van de verschuiving van het Evenement door De Organisatie. 

5.8 Bij annulering van het Evenement heeft de Bezoeker op verzoek recht op  restitutie van het entreegeld, exclusief service fee. Bezoeker dient dan aan De Organisatie of een door De Organisatie aangewezen derde partij te overleggen: 

Een aankoopbewijs waaruit blijkt dat het toegangsbewijs is aangeschaft bij  een officieel (voor)verkoopadres, een ticket exchange platform of De  Organisatie;

Een geldig toegangsbewijs. 

5.9 Het recht op restitutie van het entreegeld vervalt 3 maanden na bekendmaking  van de annulering van het Evenement door De Organisatie. 

5.10 Het betreden van de plaats waar het Evenement gehouden wordt en het  bijwonen van het Evenement, geschiedt voor de Bezoeker voor eigen risico. De  Organisatie is niet aansprakelijk voor ontstane schade zoals, niet limitatief, gehoor-,  gezichts- of andere lichamelijke stoornissen en/of schade aan bezittingen van de  Bezoeker. 

5.11 Artikel 9 van Hoofdstuk 1 is onverkort van toepassing. 

Hoofdstuk 3 Boekingen
Artikel 1 Verplichtingen Artiest

1.1 De Artiest verklaart op de hoogte te zijn van de aard van het door de Artiest te  verzorgen optreden. Artiest draagt er zorg voor dat er tijdens het optreden geen  racistische, discriminerende en/of beledigende uitingen worden gedaan. 

1.2 Artiest zal zich houden aan de aanwijzingen van De Organisatie en/of door De  Organisatie aangewezen personen met betrekking tot het op het Evenement  toegestane geluidsvolume. 

1.3 Het is Artiest toegestaan om begeleiders mee te nemen naar het Evenement,  echter niet meer dan vier. 

1.4 Artiest overlegd uiterlijk twee weken voor het Evenement een zogenaamde  (hospitality) Rider aan De Organisatie. Indien er in deze Rider onredelijke eisen  aan De Organisatie worden gesteld zal De Organisatie niet gehouden zijn aan  deze eisen te voldoen. Door de Artiest in de Rider gewenste alcoholische  dranken mogen het Evenemententerrein niet verlaten.  

Artikel 2 Tijden

2.1 De door de Artiest en De Organisatie overeengekomen tijden met betrekking tot  aanvang en einde van het optreden zijn bindend. Deze tijden kunnen alleen met  wederzijdse instemming worden gewijzigd, behoudens het in artikel 7 van dit  hoofdstuk bepaalde. 

Artikel 3 Technische voorzieningen

3.1 De Artiest informeert De Organisatie uiterlijk twee weken voor het optreden met  betrekking tot alle technische voorzieningen die dienen te worden getroffen om het  optreden te kunnen verzorgen.

Artikel 4 Gebruik (handels)namen, logo’s en merken

4.1 De Organisatie is gerechtigd om de naam, afbeeldingen, logo’s en merken van  artiest te gebruiken ter promotie van het Evenement.  

4.2 Artiest is gerechtigd om de naam, logo’s en afbeeldingen van het Evenement te  gebruiken ter promotie van het Evenement. Deze toestemming geldt tot één week  nadat het Evenement heeft plaatsgevonden. Hierna dient de Artiest het gebruik te  staken. 

Artikel 5 Geluids-, beeldopnamen en gebruik van muziekwerken

5.1Indien de Artiest tijdens het evenement muziek- dan wel audiovisuele opnamen  maakt, daaronder begrepen het uitzenden van een livestream, dan is de Artiest zelf  verantwoordelijk om hiervoor toestemming van de rechthebbende te verkrijgen en  voor afdrachten aan collectieve rechten-organisaties. 

5.2 De Artiest vrijwaart De Organisatie voor alle eventuele aanspraken van derden  met betrekking tot het in het vorige lid genoemde. De artiest zal ieder schade, de kosten  van juridische bijstand hierin mede begrepen, die verband houdt met bedoelde  aanspraken, aan De Organisatie vergoeden. 

5.3 De Organisatie is gerechtigd om van het optreden van de Artiest tijdens het  Evenement geluids- , beeldopnamen dan wel foto’s te maken.  

Artikel 6 Merchandise en sponsoring

6.1Het is Artiest niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van De  Organisatie om tijdens het Evenement merchandisingproducten van de Artiest te  verkopen. 

6.2Het optreden van de Artiest mag niet zonder voorafgaande schriftelijke  toestemming van De Organisatie gesponsord worden of verbonden worden aan  een product of bedrijf.

Artikel 7 Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen  daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, overmacht in de ruimste zin  des woords, daaronder begrepen alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet  voorzien, waarop De Organisatie geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor De Organisatie niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder begrepen,  niet limitatief, ziekte en/of afzegging van de Artiest(en), brand, pandemieën,  (extreme) weersomstandigheden, stroomstoringen, terreurdreiging, afgelasting door  de bevoegde autoriteiten en werkstakingen in de onderneming van De Organisatie  en/of derden. De Organisatie is ook gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien  de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt  nadat De Organisatie haar verbintenis had moeten nakomen.

7.2 De Organisatie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij  daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan  haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer  geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

7.3 In geval van overmacht heeft De Organisatie het recht om het Evenement te  verschuiven naar een andere datum en/of een andere locatie of het Evenement te  annuleren. 

7.4 Indien het Evenement verplaatst wordt, dan is Artiest verplicht om mee te werken  aan het verplaatsen van de Boeking/het optreden naar deze nieuwe datum. Geen  enkele vordering van de Artiest op De Organisatie wordt hierdoor direct opeisbaar.  

7.5 Wanneer de Artiest na verplaatsing van het Evenement niet bij machte is om op  de nieuwe datum op te treden is De Organisatie slechts maximaal 50% van het  eerder overeengekomen uitkoopgage verschuldigd als annuleringskosten van de  Boeking.