Artikel 1. Algemeen
Privacy Verklaring Events at the Lake B.V.

1.1 Een correcte omgang met persoonsgegevens is voor Events at the Lake B.V. van groot belang. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Events at the Lake B.V. houdt zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Met onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht.

Artikel 2. Verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens

2.1 De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Events at the Lake B.V., (statutair) gevestigd te (2722 NG) Zoetermeer aan de Wiltonstraat 2 aldaar, KvK: 77627156. Events at the Lake B.V. verwerkt persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten, om u diensten aan te kunnen bieden, onze dienstverlening te verbeteren en om persoonlijk met u te kunnen communiceren. Zo kunt u bijvoorbeeld het contactformulier op de website invullen, toegangsbewijzen voor evenementen aanschaffen, e-mailen en uzelf aanmelden voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief of andere uitingen van Events at the Lake B.V.

2.2 Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 09 april 2020 en kan worden gewijzigd. Voor de meest recente versie raadpleegt u onze website www.liveatthelakefestival.nl

2.3 U kunt contact opnemen met Events at the Lake B.V. middels de onderstaande contactgegevens:
Events at the Lake B.V.
Wiltonstraat 2
2722 NG Zoetermeer
in**@li*******************.nl
www.liveatthelakefestival.nl
079-3311400

Artikel 3 Persoonsgegevens

3.1 Events at the Lake B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam; – Geslacht; – Geboortedatum; – Geboorteplaats; – Contactgegevens; – Bedrijfsinformatie; – Financiële informatie; – IP-adres; – Overige informatie die u verstrekt in verband met onze dienstverlening of die Events at the Lake B.V. over u verkrijgt via wederpartijen of via openbare bronnen.

Artikel 4. Doeleinden en rechtsgronden

4.1 Events at the Lake B.V. heeft uw gegevens nodig voor de volgende doeleinden:
– Om een overeenkomst van opdracht met u aan te gaan en/of uit te voeren; – Om een koopovereenkomst met u te sluiten; – Om overige overeenkomsten met u te sluiten; – Om onze diensten te verlenen; – Om aan u te kunnen factureren; – Om uw vragen te kunnen beantwoorden; – Om een eventuele klacht van u te kunnen behandelen; – Om contact met u te onderhouden; – Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (Zoals boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving); – Gebruik en beheer van de website www.liveatthelakefestival.nl; – Om u van informatie te voorzien middels onze nieuwsbrief, blog, e-mail en social media; – Marketing en communicatieactiviteiten; – Het opnemen van contact met u na het invullen van het contactformulier op onze website.

Artikel 5 Toegang tot gegevens

5.1 Events at the Lake B.V. zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

5.2 Events at the Lake B.V. geeft uw gegevens door aan derden wanneer dat nodig is voor de aan u te leveren diensten. Ook geeft Events at the Lake B.V. uw gegevens door aan derden wanneer dit verplicht is op grond van wetgeving, regelgeving en/of gedragsregels.

5.3 Events at the Lake B.V. geeft uw gegevens door aan derden als dat nodig is voor IT, CRM, de website, kaartverkoop en financiële administratie.

Artikel 6. Beveiliging

6.1 Events at the Lake B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 7. Bewaren van persoonsgegevens

7.1 Live at the Lake B.V. bewaart en gebruikt uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De bewaartermijn is afhankelijk van:

  • de duur van de overeenkomst van opdracht;
  • de duur van de overeenkomst;
  • een eventuele wettelijke bewaartermijn;
  • de aanwezigheid van een mogelijke claim of een mogelijk geschil in verband waarmee de gegevens bewaard moeten worden.

Artikel 8. Rechten

8.1 U kunt uw gegevens inzien, wijzigen, het gebruik van uw gegevens beperken en/of Events at the Lake B.V. vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, dan kunt u uw schriftelijke verzoeken of vragen met betrekking tot privacy gerelateerde zaken sturen naar in**@li*******************.nl.

8.2 Events at the Lake B.V. reageert binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek.

8.3 Events at the Lake B.V. kan niet aan uw verzoek voldoen wanneer dit in strijd is met een geheimhoudingsclausule behorende bij de overeenkomst, wettelijke bewaartermijnen of als het verzoek onredelijk is.

Artikel 9. Klachten

9.1 Heeft u een klacht over de verwerking van uw gegevens door Events at the Lake B.V.? Meld dit dan zo snel mogelijk aan Events at the Lake B.V. Dit dient u schriftelijk en gemotiveerd te doen. U kunt uw klacht aan ons verzenden per post of e-mailen naar in**@li*******************.nl.

9.2 Klachten worden afgehandeld volgens de klachtenregeling zoals vermeld in artikel 8 van de algemene voorwaarden van Events at the Lake B.V.. Deze algemene voorwaarden kunt u vinden op onze website www.liveatthelakefestival.nl.

9.3 Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht en/of hoe Events at the Lake B.V. omgaat met uw gegevens? Dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den-Haag. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)